Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne ve dnech 6. až 20. dubna 2021 v době od 14:00 hodin do 16:00 hodin v budově Svobodné chebské školy, základní školy a gymnázia s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 16

UPOZORNĚNÍ – pro případ, že mimořádná opatření nedovolí prezenční účast zákonných zástupců a dětí při zápisu do 1. třídy, bude probíhat zápis distanční formou.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala i distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Žádáme vás o podání přihlášky do 1. třídy před termínem konání zápisu a to z důvodu, abychom včas kontaktovali zákonného zástupce dítěte a mohli individuálně domluvit formu a přesný termín (den, hodinu) zápisu. Přihlášku si můžete vyzvednout v sekretariátu nebo vytisknout z webové stránky školy (www.schs.cz) v sekci „pro zájemce o studium“. Vyplněné přihlášky můžete donést osobně na sekretariát školy nebo naskenované odeslat na e-mail schs@schs.cz.

Bližší informace na telefonním čísle 732 330 707.

Děti by měly absolvovat nejen zápis na naší škole, ale i na své spádové, v případě že by nemohly být přijaty na naši školu.

Datum a čas samotného zápisu nerozhoduje o pořadí. Děti dostanou u zápisu registrační číslo a ředitelka školy bude rozhodovat o přijetí bez znalosti jmen.

Doporučení: nenechte své děti dělat dva zápisy během jednoho dne.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd

· Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2020 šest let.

· Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2019), přijdou zákonní zástupci s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

· Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonný zástupce svou písemnou žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

· Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou

· rodný list dítěte

· občanský průkaz zákonného zástupce

· rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

 

Přihláška do první třídy

Kriteria hodnocení

Organizace výuky a vzdělávání v 1. třídě