Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníku základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 16

Zápis pro školní rok 2024/2025 proběhne ve dnech 2. 4. až 4. 4. 2023 v době do 14:00 do 17:00 v budově Svobodné chebské školy, základní školy a gymnázia s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb.

Ve dnech 22. 1. (od 10:00 hod.) do 27. 3. 2024 (do 10:00) bude zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní termín a čas zápisu.

Děti by měly absolvovat nejen zápis na naší škole, ale i na své spádové škole, a to pro případ, že by nemohly být přijaty na naši školu. Datum a čas samotného zápisu nerozhoduje o pořadí přijatých dětí.

 

Žádost a registraci termínu pro zápis můžete elektronicky vyplnit kliknutím na odkaz.

 

V případě dotazů prosím volejte na telefonní číslo 732 330 707.

 

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou se zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému;
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte;
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy po udělení odkladu na školní rok 2023/2024 povinné školní docházky (Dítěti byl v loňském školním roce udělen odklad povinné školní docházky.):

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou se zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR
 • rozhodnutí o udělení odkladu na školní rok 2023/2024

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky (Rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky na příští školní rok.) :

 • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou se zákonný zástupce vyplní v elektronickém rezervačním systému
 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
 • doporučení poradenské zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a doloží všechny výše uvedené dokumenty
 • paní učitelka s dítětem odchází do připravené třídy. Kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně cca 30 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky;
 • po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet;
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději dne 6. 5. 2024 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 6. 5. 2024 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Kritéria hodnocení). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

Vydání rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce

 • Na webových stránkách školy a na úřední desce školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí.
 • Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen na vedení školy.
  Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.

Vydání rozhodnutí o nepřijetí k povinné školní docházce

 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
 • Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí do vlastních rukou.
 • Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která běží od následujícího dne po doručení.
 • Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Svobodná chebská škola. Základní škola a gymnázium s.r.o., Jánské náměstí 15, 350 02 Cheb a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odboru školství, mládeže a sportu
 • Pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

 

 

žádost o odklad

Informace pro zákonné zástupce k možnosti podat žádost o odklad povinné školní docházky

Jak můžete pomoci svým dětem

desatero pro rodiče

kritéria hodnocení

hromadné rozhodnutí o přijetí 2024/2025

výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ