Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia

Jednotná přijímací zkouška do primy (pro osmileté obory) proběhne ve dnech 17. a 18. 4. 2023 v budově Svobodné chebské školy.

 

Náhradní termín (např. v případě nemoci)

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

     1.termín: 10. května 2023

     2.termín: 11. května 2023

Podání přihlášky

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března. Přihlášku je možné donést na sekretariát Svobodné chebské školy. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy.)

Přihlášky naleznete na: www.cermat.cz

Návod na vyplnění přihlášky nalezněte: www.cermat.cz

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může konat oba testy. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Český jazyk a literatura

  • 60 minut, 50 bodů
  • povolené pomůcky – propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika a její aplikace

  • 70 minut, 50 bodů
  • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
  • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
  • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
  • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení
Zápisový lístek se odevzdává na sekretariátu školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední školesloužízápisový lístek. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 

Pro bližší informace kontaktujte paní Hynkovou na tel. čísle 732 330 707.