Přijímací řízení do primy osmiletého gymnázia

Informace k přijímacímu řízení


Mimořádné opatření k osobní přítomnosti uchazečů o střední vzdělávání na přijímací zkoušce pro rok 2021/2022

Škola, která organizuje přijímací zkoušku, kontroluje, zda uchazeč splňuje podmínky podle čl. I a II. Pokud uchazeč nepředloží doklad podle č. I nebo čl. II., škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19

a zároveň

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. (Uchazeč se k přijímacím zkouškám dostaví s potvrzením o provedeném testování ve škole, ne starším než 7 dní. Škola, do které žák dochází je povinna testování zajistit a žákovi vydat potvrzení).

Výše uvedené potvrzení může být nahrazeno:

II. Dokladem podle čl. I písm. b)

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pozn.:

· V případě, že je uchazeč žákem školy, je tento uchazeč oprávněn pro účely účasti na přijímacím řízení podrobit se testování podle čl. I písm. b) ve škole, ve které je žákem

· Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test podle čl. I písm. b) ve škole a vydat o výsledku testu doklad.

 

 

Právní a další předpisy týkající se přijímacího řízení

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 178/2016 Sb.)

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Zákon č. 500/2004., (správní řád), v platném znění

Podrobnější informace o přijímacím řízení

 Jsou průběžně zveřejňovány rovněž na webové stránce

Ředitel školy stanoví pro jednotlivá kola přijímacího řízení:

 • Kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

 

Tyto informace zveřejní ředitel školy pro první kolo přijímacího řízení do 31. ledna, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Podání přihlášky

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Obě musí být totožné. Součástí přihlášky mohou být další doklady stanovené prováděcím předpisem (např. doporučení PPP a další doklady dle kritérií ředitele školy.)

 Přihlášky naleznete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss   (www.cermat.cz, JPZ2021, přihláška, tiskopisy přihlášek, denní forma vzdělávání).

Návod na vyplnění přihlášky nalezněte:  https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss  ((www.cermat.cz, JPZ2021, přihláška, návod na vyplnění přihlášky).

Doporučení k vyplňování tiskopisů přihlášek

 1. Využijte elektronický formulář zveřejněný na těchto stránkách nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Vyplňování údajů je rychlejší a jsou lépe čitelné a dochází pak k méně chybám při přepisu údajů z přihlášek do informačního systému Centra.
 2. Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny

1.termín: 5. května 2021 – pro osmileté obory

 1. termín: 6. května 2021 – pro osmileté obory

Každý uchazeč může konat oba testy. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Pořadí, v jakém uchazeč uvede na přihlášce školy, má vliv pouze na stanovení místa konání zkoušek. V žádném případě se nejedná o určení preference jedné školy před druhou!

Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Cermat“).  Jednotné testy z předchozích let a ilustrační testy naleznete na webových stránkách Cermatu.

Český jazyk a literatura

 • 60 minut, 50 bodů
 • povolené pomůcky – propisovací tužka
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi

Matematika a její aplikace

 • 70 minut, 50 bodů
 • povolené pomůcky – rýsovací potřeby, propisovací tužka
 • uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi
 • otevřené úlohy bez nabídky odpovědi
 • široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení

 

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Úpravy podmínek přijímacího řízení

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (např. uchazeči s poruchami učení či zdravotně postižení nebo znevýhodnění uchazeči), kteří spolu s přihláškou odevzdají doporučení školského poradenského zařízení, mají možnost konat jednotné testy v uzpůsobených podmínkách.

Na úpravu přijímacího řízení mají za podmínek stanovených právními předpisy nárok také uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny

 1. termín: 2. června 2021
 2. termín: 3. června 2021

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená – již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí. Ředitel školy dále zveřejní výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek – netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 

Zápisový lístek

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání (denní forma studia, bez nástaveb) na dané střední škole.

Žákům základní školy zápisový lístek vydává ředitel/ka základní školy do 15. března, resp. do 30. listopadu (u oborů s talentovou zkouškou).

Ostatním uchazečům o studium na střední škole (denní forma studia, bez nástaveb) ho vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště uchazeče – kvarta.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole (denní forma studia, bez nástaveb) který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží  jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou – to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti bez zbytečného odkladu orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Podání odvolání

Uchazeč může podat podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona).

Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu (spolu s odvoláním zasílá zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno) v souladu s § 16 odst. 2 vyhlášky č. 353/2016 Sb.; rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury (podle § 87 správního řádu a § 183 odst. 3 školského zákona), nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Krajský úřad (případně Magistrát hlavního města Prahy) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy na základě § 183 odst. 4 školského zákona a podle § 89 až 93 správního řádu.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět minimálně níže uvedené náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám