Profil absolventa

Absolvent Svobodné chebské školy

Absolvent gymnázia Svobodné chebské školy dosahuje úplného středního všeobecného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Předseda maturitní komise je záměrně vyučujícím (ředitelem, zástupcem ředitele) gymnázia státního, aby byla zaručena objektivita výsledků. Absolvent obdrží maturitní vysvědčení na schváleném formuláři MŠMT.

Škola usiluje o všeobecný harmonický rozvoj osobnosti, snaží  se uplatňovat spojení školy se životem a vychovat absolventy se schopností samostatného, tvůrčího a logického myšlení, což by mělo být výborným odrazovým můstkem pro studium na VŠ.

Gymnázium SCHŠ připravuje žáky především pro další studium na vysokých školách, případně pro výkon povolání ve správě, kultuře a dalších oblastech. Absolvent zvládá neopomenutelný obsah gymnaziálního vzdělávacího programu.

 

 Absolvent gymnázia:

  • se domluví plynně dvěma až třemi světovými jazyky (Aj, Nj, Šp)
  • dokáže pracovat s počítačem jako uživatel (textový a tabulkový procesor, internet a e-mail, základy tvorby webových stránek, jednoduchá práce s grafikou)
  • se umí orientovat v základních historických, filozofických, psychologických a přírodovědných pojmech
  • umí na požadované úrovni bez stylistických a gramatických chyb ústně i písemně vyjádřit své myšlenky a názory, má základní přiměřenou prostorovou představivost, zvládl základy kombinatorického a pravděpodobnostního myšlení, alespoň na intuitivní úrovni pochopil základní abstraktní matematické pojmy
  • v oblasti svého zájmu a nadání (dispozic) dosahuje absolvent hlubších a širších vědomostí
  • na základě znalostí historických skutečností a historického vývoje zná svoje jako občana demokratické společnosti a dokáže se dobře orientovat ve spleti kulturních, politických, sociálních i ekonomických faktů
  • jedná svobodomyslně, otevřeně, ale slušně, k čemuž je veden možností otevřené diskuse s autoritami