Výuka

Hlavním cílem je zformovat systém, který umožní:

 • Rozvoj osobnosti žáka s důrazem na univerzálnost, adaptabilitu, kreativitu, schopnost spolupráce, samostatnost, tolerantnost, kulturnost a podobně
 • Potřebnou všestrannost vzdělání a jeho humanistický charakter
 • Individuální rozvoj schopností a diferencovanost nároků v souladu s dispozicemi jednotlivých žáků

 

Důležité principy 

 • Směřovat k větší integraci jednotlivých oborů, překonávat izolovanost poznatků získávaných v různých předmětech.
 • Zvýšit podíl činnosti, učit se pracovat s pojmy, věcně diskutovat, programově rozvíjet rozumové operace. Podstatně posílit tvůrčí aktivity žáků.
 • „Historie je učitelkou života.“ Hlásíme se k tézi, že vývoj myšlení jedince opakuje vývoj myšlení u lidstva. (Ovšem ve zkratce bez zvratných peripetií). Je třeba přehodnotit „naukový“ charakter dějepisu, překonat mechanické učení se datům a stručným přehledům. Pokusit se dosáhnout hlubšího porozumění kořenům evropské kultury a vzdělanosti.
 • Posílit pojetí matematiky jako předmětu, jehož prvořadým úkolem je rozvoj logického myšlení. Zejména žáci, kteří se budou orientovat na studium společenskovědních disciplín, nepotřebují z matematiky tolik nacvičených technik, ale logika a systematičnost je nezbytná.

 

Základní metody

 • Výuka v blocích. Část hodinové dotace předmětů je během půlročního období rozdělena do vícehodinových ucelených výukových bloků, ve kterých se vysvětlí, procvičí a uzavřou témata. Tyto bloky se pravidelně střídají.
 • Odbourávání ročníkových barier. Studijní skupiny se vytvářejí podle aktuální akcelerace studenta v daném oboru a schopnosti samostatně řešit problémy. Snaha o individualizaci.
 • To vše při dodržování standardů, které jsou střeženy ČŠI, srovnávacími testy a v první řadě kvalitními výstupy (studenti jsou velmi úspěšní při přijímání na VŠ a ze ZŠ na SŠ).
 • Jsme škola malá, komorní, takže i studijní skupiny jsou malé, což je zase předpokladem individuálního přístupu.
 • Mezivrstevnické hnutí – žáci pokročilejší skupiny pomáhají žákům jiné skupiny lépe pochopit a procvičit učivo. V pokročilejším stádiu vývoje i inspirace tvůrčích činností. Přínos i pro starší žáky.
 • Vrstevnické hnutí – kooperace uvnitř skupiny.
 • Problémové metody -zejména sokratovský dialog, skupinové řešení problémů, metoda projektů.
 • Samostatná práce žáků s diferenciovanou náročností a s možností individuálního tempa, systematický nácvik práce s odbornými texty.
 • Inspirování tvůrčí aktivity –„vědecké“ a „umělecké“.
 •  Časté testování vedením školy, kterým se koriguje subjektivní hodnocení vyučujících. Výsledky napomáhají k vytváření pracovních skupin.