Rada školy

Rada školy

Podle školského zákona ( č. 561/2004 sb.) byla zřízena školská rada. Ta má třetinové zastoupení zákonných zástupců žáků, pedagogických pracovníků školy a zřizovatele.

 

Co je rada školy?

Je to orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy se podílet na rozvoji školy.

 

Jak vznikla rada školy?

Radu školy zřídil svým rozhodnutím zřizovatel školy.

 

Kdo může být členem rady?

Rada školy může mít 6 – 15 členů. Rodiče nezletilých žáků, zletilí žáci a pracovníci školy do rady školy volí své zástupce.

 

Jak se volí členové rady?

Své zástupce do rady školy volí rodiče společně se zletilými žáky školy. Pedagogičtí pracovníci volí členy rady školy z řad zaměstnanců školy. Ostatní členy rady školy jmenuje zřizovatel školy.

 

Jaké jsou pravomoci rady školy?

V pravomoci rady školy je schvalovat:

• výroční zprávu o činnosti školy

• školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

• pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

Předseda rady : Ing. Jindřich Papež

Zástupce rodičů : Olga Pániková

Zástupce rodičů : Mgr. Jitka Hudousková

Zástupce pedagogů : Mgr. Jan Chromý

Zástupce pedagogů : Mgr. Jitka Kölblová

Jmenovaná zřizovatelem : Ing. Petra Poupová