Školní akce 2011/2012

Školní akce výchovně – vzdělávacího charakteru 2011/2012

 

 1. Svobodná chebská škola se věnuje preventivním programům v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů a to v koordinaci s vyškolenými odborníky z prev-centra KOTEC. V měsíci prosinci probíhá první ze tří plánovaných seminářů pro rok 2011/12 na základní škole a nižším gymnáziu. Prev-centrum KOTEC nabízí preventivní programy a aktivity pro dospívající a třídní kolektivy základních a středních škol, jejich pedagogy a rodiče v regionu Cheb a Tachov.
  Preventivní programy si kladou za cíl předcházet vzniku, popř. rozvoji rizikového chování, jako je užívání návykových látek a sociální selhávání v oblasti závislostí, vrstevnických a dalších vztahů. Aktivity pomáhají připravit se na náročné životní situace spojené s obdobím dospívání. Výsledkem dlouhodobého programu je to, aby mladí lidé znali důsledky svých rozhodnutí a přijali za ně zodpovědnost, dále rozvoj znalostí, sociálních dovedností a rozvoj postojů dospívajících tak, aby se mohli rozhodovat vzhledem ke svým potřebám, možnostem a prosazovat zdravě své zájmy a potřeby v rámci rodiny, školy, vrstevnické skupiny a širší komunity.
 2. Na Svobodné chebské škole byl ve spolupráci se speciálním pedagogem zaveden kurz pro předškoláky.
  V rámci kurzu budou hravou formou rozvíjeny schopnosti a dovednosti dětí důležité pro snadný přechod do 1. třídy základní školy. Obsah jednotlivých lekcí je zaměřen především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), na orientaci v prostoru, na rozvoj grafomotoriky, řeči a předčíselných představ. Cena jedné lekce je 100 Kč.
  Kurz čítá 10 lekcí. Do skupiny bude zařazeno 8 – 10 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, popř. prarodičů, který bude s dítětem systematicky pokračovat v práci. Děti si touto cestou zlepší schopnosti tolik důležité pro to, aby začátek školní docházky byl pro ně radostnější a úspěšnější.
 3. Žáci čtvrté třídy se dne 13. 9. 2011 zúčastnili akce Dopravní výchova v DDM Sova. Dopravní akce byla zaměřena na jízdu zručnosti, první pomoc a teorii.
 4. Třetí třída se zapojila do celoročního projektu Tvořivé psaní „PYŚ, PYŠ, PYŠ, NEBO BUDEŠ MIŠ“. Žáci v období od 12. 9. 2011 do 30. 5. 2012 psali básničky, pohádky a vlastní postřehy. Práce žáků se četly průběžně v hodině čtení nebo českého jazyka.
 5. Do samostatného celoročního projektu s názvem „Putujeme po České republice“ se zapojili žáci páté třídy. V rámci projektu si žáci udělali exkurze jednotlivými kraji a vytvořili si souhrnné knihy.
 6. Na Výstavě chebských umělců ze dne 21. 9. 2011 žáci druhé třídy shlédli výstavu fotografií, keramiky a grafiky ve Františkánském klášteře. Dále si žáci prohlédli prostor kláštera a kostela (zahradu, knihovnu).
 7. Práci písařů v klášterech při opisu knih přiblížila žákům ze třetí třídy „Dílna středověkého písaře“, která se konala dne 22. 9. 2011 v Muzeu Cheb. Žáci si mohli nejenom prohlédnout výtvarnou dílnu zaměřenou na první písemné památky města Chebu, výstavu středověkých knih z chebských klášterů, ale mohli si také vyzkoušet psaní husím brkem.
 8. S architekturou 20. století se mohli žáci druhé a čtvrté třídy seznámit na výstavě, jež se konala v prostorách GAVU Cheb dne 23. 9. 2011
 9. Prvňáčci si dne 23. 9. 2011 prohlédli domácí zvířátka, ovoce, zeleninu a poslechli si přednášku o včelařství a paličkování. Zúčastnili se otázkové soutěže organizace Lesy ČR a to vše v rámci Chovatelské výstavy v Hradební ulici, Cheb.
 10. V Galerii výtvarného umění v Chebu se 29. 9. 2011 vydali žáci třetí třídy za poznáváním různých druhů umění. Žáci se zapojili do besedy, prohlédli si výstavu modelů, fotografií a i textů z projektu skupiny SIAL.
 11. Na SCHŠ byl založen Klub logických her. Klub zahájí svou činnost ve čtvrtek 6. 10. 2011 Dnem plným her, který bude organizován pod záštitou Menzy ČR. Na Dni her bude mít každý návštěvník možnost vyzkoušet si různé hry, kolektivní nebo solitérní, zábavné i naučné. K dispozici jich bude velké množství pro různé věkové kategorie, od předškolních dětí po studenty vyššího gymnázia.
  Klubu logických her bude provozován každý čtvrtek od 15 do 17 hod, pod vedením Jany Tomášové. Klub je otevřen pro žáky SCHŠ a pro veřejnost. Klub je bezplatný a není vyžadována pravidelná účast.
 12. Dne 10. 10. 2011 žáci první a druhé třídy shlédli pěkné divadelní představení „ O Sněhurce“ v Západočeském divadle v Chebu.
 13. Ve čtvrtek 6. 10. 2011 se konal Den plný her, který byl prvním krokem k otevření Klubu logických her na SCHŠ. Zahájení proběhlo pod taktovkou místopředsedy Menzy ČR Ing. Petra Čavojského a za přítomnosti starosty a místostarosty Chebu, RNDr. Pavla Vanouška a Mgr. Vladimíra Hartmanna. Inovativní způsob podpory vzdělávání a rozvoje myšlení mládeže přišel podpořit vedoucí odboru školství, tělovýchovy a kultury Mgr. Zbyněk Syrovátka. Rady a informace rodičům o práci s nadanými dětmi poskytovala PaeDr. Ellen Mlátilíková z Pedagogicko psychologické poradny Cheb.
  Klub bude fungovat každý čtvrtek v budově SCHŠ pro zájemce z řad žáků SCHŠ i veřejnosti. Věk účastníků není omezen žádnou věkovou hranicí, uvítáme jak šikovné předškolní děti, tak školáky, kteří mají zájem trávit čas hrou s kamarády. V Klubu bude k dispozici kolem 30 her různého zaměření – solitérní, logické, karetní, zábavné deskové hry pro více hráčů. Smyslem deskových a logických her je rozvoj prostorové představivosti, fantazie, postřehu, rychlého úsudku, logiky, strategie, ale i začlenění do kolektivu dětí různých věkových kategorií, komunikace a spolupráce mezi nimi.
  Členství v Klubu je bezplatné, návštěvníci mohou chodit pravidelně nebo nahodile, a to v době kdykoliv ve čtvrtek mezi 15 – 17 hod. Pravidelně budou pořádány turnaje ve vybraných hrách mezi členy Klubu, popřípadě proti přespolním, již zaběhnutým hráčským týmům.
 14. V dětské knihovně v Chebu se žáci třetí třídy zábavnou formou oživili poznatky o básničkách a získali i nové informace o básnické tvorbě pro děti. Akce „Básničky pro kluky a holčičky“ se konala dne 19. 10. 2011.
 15. Dne 8. 11. 2011 se v Muzeu Cheb uskutečnila akce s názvem „Džbán“ – úvodní seznámení s muzeem, kde se žákům první třídy pohádkovou formou přiblížilo, jak se exponáty ocitnou v muzeu a co je vlastně muzeum.
 16. „ Po stopách skalních skřítků“ do Goethových skal u Aše vyrazila 9. 11. 2011 výprava kroužku TULÁČEK.
 17. Pěkné a poučné představení s názvem „Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky“ viděli žáci první a druhé třídy v Západočeském divadle v Chebu dne 14. 11. 2011.
 18. V úterý 15. listopadu se na Svobodné chebské škole konal v pořadí již 2. projektový den, který navazoval na značný úspěch loňského projektového dne. Cílem akce je vytvoření pracovních skupin v rámci ročníků, studijních skupin nebo zájmových kroužků a jejich společná práce na vybraném tématu z různých oborů a předmětů.

Návštěvníci byli především z řad rodičů a prarodičů žáků, kteří přišli povzbudit své ratolesti při prezentaci svých prací, ale škola byla otevřena široké veřejnosti. Mezi velmi zajímavé projekty na 1. stupni patřila „Cesta do pravěku“, kde si děti z 2. a 4. třídy připravily procházku mezi pravěkými lidmi v dobových kostýmech, seznámily návštěvníky s pravěkou kulturou a k vidění byl i mamut. Výroba keramiky a výtvarná dílna byla oblíbenou zastávkou všech účastníků. Školní družina, prezentací na projektovém dni, ukázala výsledky dlouhodobé spolupráce s Chebským muzeem, kdy se zaměřili na historii loutkového divadla, historii Chebu v pověstech a prezentovány byly výrobky dětí včetně fotodokumentace z návštěvy loutkové dílny, muzea, divadla apod. Prvňáčci se zapojili s projektem „Cestou necestou do Písmenkova“, třeťáci si zopakovali úspěchy autorského čtení a děti z 5. třídy předvedly „Netradiční použití PET lahví“. Prostory tělocvičny naplnily kulisy k pohádce O Perníkové chaloupce, kterou v německém jazyce nacvičili žáci z primy.

Herecké výkony všech zúčastněných roztleskaly publikum při každé repríze. Žáci základní školy si připravili 3D výstavu – brýle s barevnými filtry a vlastní fotografie a „autíčka na gumu“, jejichž konstrukce by dala zabrat i zručnému dospělákovi. Studenti gymnázia si připravili model letounu FOKKER, včetně historie letectví, neméně zajímavá byla přednáška o „Století páry“, kde se návštěvníci dozvěděli vše o historii parního stroje, jeho konstrukci a ukázky jednoduchých parních strojů. Pro odvážné návštěvníky byla připravena „zkouška statečnosti“ a další chemické pokusy, při kterých byly blesky schované ve zkumavce, plechovka létala do stropu a tekla uměle připravená krev. Pro filmové nadšence byly k vidění krátké animované filmy, které svou kvalitou předčily veškerá očekávání. K vidění bylo odlévání cínu do forem, odkud si návštěvníci mohli odnést kovovou destičku s logem školy nebo hrot šípu. Ekokroužek připravil krmítka pro ptáky, které v odpoledních hodinách rozmístil na školní zahradě a připravil materiál pro další úpravy na přilehlém pozemku. Značný úspěch sklidila pitva malého savce, kde se diváci dozvěděli, jak vypadají vnitřnosti savce a jak jsou v břišní dutině uspořádány.
17.          Smyslem akce je povzbudit žáky ve studiu, naučit je kolektivní práci a obhajovat a prezentovat vlastní práci před návštěvníky různých věkových kategorií. Všechny projekty byly velmi dobře připraveny, velké díky patří žákům i učitelům, všichni odvedli velký kus práce.

 

 1.  dětské knihovně v Chebu se dne 22. 11. 2011 uskutečnila akce „Pohádkový Václav Čtvrtek“. Žáci třetí třídy se dozvěděli mnoho nového o tvorbě a životě V. Čtvrtka.
 2. Žáci první a druhé třídy shlédli 29. 11. 2011 divadelní představení v Západočeském divadle s názvem „Stvoření světa“.
 3. Dne 13. 12. 2011 se žáci třetí třídy zúčastnili akce „František Hrubín dětem“ v dětské knihovně v Chebu. Žáci si vyslechli ukázky z tvorby Františka Hrubína a také si zasoutěžili.
 4. Žáci čtvrté třídy shlédli 13. 12. 2011 divadelní představení Vánoce ve světě.
 5. Studenti nižšího gymnázia a žáci základní školy se dne 14. 12. 2011 zúčastnili turnaje v Chebu ve florbalu.
 6. Dne 21. 12. 2011 připravili prvňáčci „Vánoční setkání“ s pásmem koled a básniček.
 7. Žáci čtvrté třídy si 20. 12. 2012 v KaSSu vyslechli výchovný koncert.
 8. V GAVU Cheb se dne 5. 1. 2012 uskutečnila akce „Chlebová Lhota“, kde se žáci třetí třídy prohlédli připravenou výstavu a poslechli si úryvky z knihy Chlebová Lhota.
 9. Žáci páté třídy se zúčastnili výtvarné dílny v Chebském muzeu.
 10. Dne 13. 1. 2012 žáci čtvrté a páté třídy shlédli divadelní představení v Západočeském divadle v Chebu s názvem „Od praotce k tatíčkovi“
 11. Scénického čtení Chebských pověstí v muzeu se zúčastnili žáci čtvrté třídy dne 23. 1. 2012.
 12. Dne 23. 1. 2012 se žáci páté třídy prohlédli chebské muzeum.
 13. Do lesů v okolí města Skalná se vydal „Po sněhových stopách lesních zvířátek“ kroužek TULÁČEK.
 14. Pro budoucí zájemce o první třídu Svobodná chebská škola uspořádala dne 1. 2. 2012 předzápasovou akci „Škola hrou“.
 15. Žáci prvního stupně si vyslechli 8. 2. 2012 výchovný koncert Jaroslava Uhlíře.
 16. Žáci první třídy se zúčastnili dne 21. 2. 2012 v Městské knihovně v Chebu „Seznámení s knihovnou“. Kde se zábavnou formou dozvěděli o možnosti půjčování knih a orientace v knihovně.
 17. Loutkové divadelní představení s názvem „Kocour v botách“ shlédli žáci prvního stupně dne 27. 2. 2012.
 18. Dne 2. března od 19.00 v Sadové kavárně ve Františkových Lázních se konal ples k 20. Výročí SCHŠ a maturitní ples 2012.
 19. Seznámit se stálou expozicí muzea a výstavou o archeologii se vydali žáci první třídy dne 6. 3. 2012 do Muzea v Chebu.
 20. Žáci čtvrté třídy se 7. 3. 2012 zúčastnili v muzeu setkání s archeologem a výstavy 100 let architektury.
 21. V pátek 16. března žáci 1. stupně SCHŠ, navštívili firmy ESTO a Playmobil v Chebu. Firma ESTO se specializuje na výrobu hasicích přístrojů. Žáci zhlédli instruktážní film o vzniku požáru. Zjistili, že byt dokáže totálně vyhořet již za pět minut. Venku jsme si zkusili použití hasicího přístroje v praxi.

39.          Ve firmě Playmobil se dětem hodně líbilo. Uvnitř budovy byly zvláštní stroje a příjemní lidé. Dovolili žákům chvíli pracovat na pásu a balit zkompletované hračky do beden. Na závěr dostali dárek – hračku.

 1. S podtitulem „Moderní pohádky“ se konala dne 19. 3 2012 akce, které se zúčastnili žáci čtvrté třídy. V dětské knihovně se seznámili s autory moderních pohádek a poslechly si také úryvky s knih autorů moderních pohádek.
 2. Žáci třetí třídy se zapojili do soutěže „matematický klokan“ dne 19. 3. 2012 v kategorii Cvrček a kategorii Klokan.
 3. Dne 23. 3. 2012 si žáci prvního stupně prohlédli výrobu, balení a export hraček ve firmě Playmobil.
 4. Dne 23. 3. 2012 se sešla na vlakovém nádraží na naši školu nezvykle velká skupina celkem 25 lidí. 18 primánů a 5 terciánů – v doprovodu paní Hany Tiché (děkuji) a Jitky Bláhové – se vydalo těsně před půl devátou vlakem do Norimberka. Pro některé byla již samotná cesta zážitkem vskutku exotickým.
  Krátce po desáté jsme byli na místě. S mapou v ruce a s okem upřeným směrem ke starému městu jsme vyrazili. Sunuli jsme se po Königstraβe a dalšími starobylými uličkami kochajíce se pohledem na všechny možné strany a pořizujíce fotografický materiál potřebný pro náš naplánovaný projekt. Z naší cesty se nás pokoušely svést Nürnberger Lebkuchen nebo Bratwurst, ale my jsme se nedali, s myšlenkou – váš čas ještě přijde – jsme pokračovali směle dál. Jedni s odhodláním v srdci, druzí s velkým sebezapřením zdolali převýšení pár desítek metrů, abychom mohli stanout na místě zvaném Kaiserburg.

Před námi se otevřel úžasný panoramatický pohled na město v lehkém jarním oparu. Na prohlídku hradu jsme bohužel neměli dostatek času, zájemci o historické artefakty však mohli navštívit hradní muzeum, kdo si chtěl prohlédnout město z ještě větší výšky, musel navíc zvládnout 113 schodů věže Sinwellturm.
Pár minut po dvanácté jsme museli prostory hradního areálu opustit a podél hradeb jsme se přemisťovali k naší další zastávce – k Turm der Sinne (Věž smyslů). Cestou jsme minuli dům, v němž je dnes muzeum proslulého německého malíře Albrechta Dürera, na malém malebném náměstíčku jsme pořídili společné foto, déle jsme se zdržovat nemohli, neboť v Turm der Sinne nás očekávali v 12.45.
Přivítal nás tam milý pán, děti se na hodinu mohli zbavit zátěže v podobě baťůžků a tašek nacpaných vším nutným, možným i nemožným, a v pěti patrech věže si mohli ověřit, jak fungují naše smysly, a jak nás naše smysly ve spolupráci s mozkem mohou pěkně napálit a ošálit. A protože ten milý pán byl opravdu milý, rozhodla jsem se udělat z něj první objekt (či oběť?) naší plánované ankety na téma: Jak znají Norimberčané své město?. Pán uspěl na 50%, ovšem terciáni odcházeli s pocitem vyššího sebevědomí a s konkrétní představou, co to po nich vlastně chci.
Hauptmarkt, náš další cíl, byl vzdálen pouhých pár desítek metrů od věže. Své svěřence jsem vybavila anketními lístky a posledními radami a oni se pustili do úkolu, který jim ještě den předtím připadal nezvládnutelný: prakticky použít jazyk, který pro ně doteď byl pouze jedním z mnoha vyučovaných předmětů. Po hodině jsme se všichni sešli na smluveném místě. Ti, kteří předcházející čas využili ke stanovené činnosti, měli spoustu zážitků a všechny mi je hned sdělovali.

 1. Celkem sedm dětí vyrazilo 28. 3. 2012 s kroužkem Tuláček do přírodní rezervace SOOS v rámci akce „Jaro je tu, hurá za sluníčkem…“
 2. Dne 18. 4. 2012 se na Svobodné chebské škole uskutečnil další úspěšný projektový den. Náplní projektového dne byly ukázky prací žáků a studentů Svobodné chebské školy na rozličná témata (např. výroba a prezentace hudebních nástrojů, voda kolem nás)
 3. Žáci prvního stupně spolupracovali na projektu „Voda kolem nás“ v rámci projektového dne 18. 4. 2012. Žáci si rozšířili a ujasnila představy o slané i sladké vodě.
 4. Výletem s podtitulem „Přírodou z Hazlova na hrad Seeberg“ 20. 4. 2012 oslavili žáci první třídy celosvětový svátek „DEN ZEMĚ“.
 5. Žáci prvního stupně shlédli dne 23. 4. 2012 loutkové divadelní představení „pohádka ze staré knihy“.

Dne 20. 4. náš Ekokroužek organizoval Den Země. Během Dne Země proběhly dvě akce:
Ukliďme svět – kampaň, během které se uklízí odpadky v přírodě. Do akce se dobrovolně zapojilo na 250 dětí z většiny chebských škol. Umístění naučné cedule u pramene v Poohří a úprava místa. Společně s dobrovolníky z Ekokroužku jsme vyrobili naučnou ceduli, kterou jsme o Dni Země postavili u pramínku po zahrádkářskou kolonií Pod Lipami

 1. Dne 2. 5. 2012 se žáci čtvrté třídy v muzejní dílně seznámili se vznikem písma a nejstarších písemných památek na Chebsku.
 2. V sobotu 5. 5. 2012 se náš Ekokroužek zúčastnil poslední letošní akce v terénu, při které jsme stavěli u rybníka Amerika ptačí pozorovatelnu. Jde o malou stavbičku, která nyní bude sloužit pro nerušené pozorování a fotografování ptactva, které se v rezervaci na Americe vyskytuje. Součástí akce byl i výklad ornitologů a ukázka jejich práce (kroužkování) a čištění břehu od odpadků.
 3. Dne 9. 5. 2012 se žáci prvního stupně vydali za zvířátky na biofarmu KOZODOJ, kde se seznámili s domácími zvířátky a s péčí o ně.
 4. Žáci prvního stupně shlédli 21. 5. 2012 loutkové představení divadla Spejbla a Hurvínka s názvem „Hurvínkova cesta do tramtárie“.
 5. Dne 28. 5. 2012 navštívili žáci prvního stupně CHKO-Kladská, kde se žáci v rámci environmentálního programu seznámili s ekosystémem.
 6. Dne 28. 5. jsme se s žáky 2., 4. a 5. třídy zúčastnili terénního výukového programu – Tajemné rašeliniště Tajga. Tématem programu byl ekosystém rašeliniště. Viděli jsme provázanost života lidí s tímto místem – zajímavá architektura osady Kladská, parkové dřeviny, rybník Kladská, plavební kanál Dlouhá stoka. Žáci si vyzkoušeli výzkum v terénu – v rybníku lovili a určovali vodní hmyz, vyzkoušeli si, kolik vody pojme rašeliník, co žije pod kůrou, malovali obrázky za pomoci přírodního materiálu, zahráli si hru na masožravé rosnatky, nechali na sebe působit ticho pralesa a formou hry si na závěr zopakovali veškeré poznatky a informace, které během tří hodinového programu získali.
  Celá akce se nám všem velmi líbila, počasí nám přálo a tak jsme se příjemně unaveni vrátili po poledni zpátky do Chebu a mohli jsme v klidu přemýšlet o tom, že si něco podobného příště rádi zopakujeme.
 7. Studenti nižšího gymnázia se úspěšně zúčastnili atletických soutěží ve Františkových Lázních dne 29. 5. 2012.
 8. Žáci čtvrté třídy navštívili 30. 5. 2012 muzejní dílny s tématem cechy a erby.
 9. Žáci prvního stupně za pomoci starších žáků si užili 1. 6. 2012 den plný soutěží a her.
 10. Žáci páté třídy navštívili dne 12. 6. 2012 jezdecký oddíl v Hájích, kde si také mohli vyzkoušet i jízdu na koních.
 11. Dne 12. 6. 2012 reprezentovali žáci základní školy Svobodnou chebskou školu na atletických závodech v Ostrově.
 12. Dne 14. června se uskutečnil již 4. ročník akce 1. stupně nazvaný Svobodka se baví, tentokrát s podtitulem Škola trochu jinak. Cílem tohoto projektu je zapojit do soutěží a zábavy nejen naše žáky, ale také rodiče či prarodiče. Tentokrát se akce konala na školním dvoře za velmi příjemného počasí. Hlídky si vyzkoušely trochu jinou češtinu, matematiku či přírodovědu. Menší děti soutěžily v různých sportovních i vědomostních disciplínách. Na závěr jsme si všichni odpočinuli u malého táboráku, popovídali jsme si a hlavně opekli pravé české špekáčky. Akce se podařila a všichni jsme byli spokojeni.
 13. Dne 14. 6. 2012 vyrazilo mužstvo fotbalistů školy s podporou fanoušků na každoroční soutěž ve fotbalu s partnerskou školou z  Waldsassenu.
 14. Hrad Radyni, zámek Kozel navštívili žáci páté třídy v rámci školního výletu, který se konal 19. 6. 2012.
 15. Žáci třetí třídy se 21. 6. 2012 vydali na školní výlet do ZOO Chomutov.
 16. Rozloučení se žáky páté třídy s prvním stupněm proběhlo v příjemné atmosféře dne 21. 6. 2012. Akce se zúčastnily také rodiče a učitelé žáků prvního stupně.
 17. Žáci šesté a sedmé třídy se od 21. 6. 201 – 22. 6 2012 vydali na školním výletě poznávat okolí Karlových Varů.
 18. Směrem na Kladskou se vydali žáci primy, osmé a deváté třídy dne 21. 6. 2012 v rámci školního výletu.
 19. Studenti sekundy a tercie si užili školního výletu v příjemném prostředí Kamencového jezera ve dnech 21. 6. 2012 – 23. 6. 2012.
 20. Dne 21. 6. 2012 se studenti nižšího gymnázia a žáci druhého stupně ZŠ vydali na jednodenní výlet do Podhradí u Aše.
 21. Hrad Rýzmburk, odkladiště Venuše a okolí Oseka si prohlédli studenti nižšího gymnázia ve dnech 21. 6. 2012 – 23. 6. 2012.
 22. Studenti sexty se vydali na školní výlet ve dnech 21. 6. 2012 – 23. 6. 2012 do okolí města Oseku, kde navštívili také hrad Osek, město Osek nebo hnědouhelný lom pod Osekem.
 23. Žáci první třídy si dne 25. 6. 2012 užili výlet do Podkrušnohorského ZOOPARKU v Chomutově.
 24. Žáci druhé a čtvrté třídy se od 25. 6. 2012 do 27. 6. 2012 vydali na školní výlet, kde navštívili Karlštejn, Koněpruské jeskyně a Beroun.
 25. Žáci páté třídy navštívili dne 27. 6. 2012 divadlo ve Františkových Lázních, kde shlédli besídku školy z Františkových Lázní.
 26. Svobodná chebská škola uspořádala 28. 6. 2012 na závěr školního roku 2011/2012 sportovní den se zaměřením na volnočasové aktivity a řešení krizových situací.
 27. Letošní školní rok jsme dnes ukončili opravdu slavnostně. Všichni (žáci, studenti, učitelé a někteří rodiče) jsme se sešli na školní zahradě, odměnili jsme ty nejúspěšnější z nás věcnými dary a poděkovali jim za to, že skvěle reprezentovali naši školu na krajských i celostátních vědomostních soutěžích. Pak jsem se rozloučili s letošními absolventy devátých tříd a na závěr jsme si zazpívali „Není nutno“, podali si ruce a popřáli hezké prázdniny. Tak ať se všem vydaří a sejdeme se v září stejně radostně, jako jsme dnes školu opouštěli.